Regulamin sieci "PC SOS"

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmailRegulamin Sieci Komputerowej PC SOSNiniejszy Regulamin świadczenia Usług zwany dalej Regulaminem określa zakres i warunki wykonywania usług przez Adam Świątkowski „PC SOS” z siedzibą w Miejskiej Dąbrowie 62, 26-903 Głowaczów zgłoszonym w Urzędzie Regulacji Telekomunikacji i .........................................................


§1 Definicje


Użyte w Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:


1. Sieć Komputerowa PC SOS- usługa świadczona przez :

Adam Świątkowski „PC SOS”.

2. Abonament - uprawnienie do korzystania z usług sieci Operatora na podstawie umowy.

3. Abonent - usługobiorca (osoba fizyczna, osoba prawna, inny podmiot nie posiadający osobowości prawnej), z którym podpisano umowę.

4. Łącze Telekomunikacyjne - zespół środków technicznych umożliwiających przesyłanie sygnałów w sieci telekomunikacyjnej, przeznaczony do realizacji określonej Usługi Telekomunikacyjnej.

5. Operator – Adam Świątkowski „PC SOS”

6. Sieć Operatora - zbiór zintegrowanych lub współpracujących ze sobą sieci telekomunikacyjnych administrowanych przez Operatora.

7. Siła wyższa - zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia, a w szczególności: działanie sił przyrody, wojna, strajki, lokauty, awarie w dostawie energii, akty władzy państwowej, samorządowej.

8. Umowa - umowa z Abonentem, na podstawie, której Operator zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Abonenta, a Abonent zobowiązuje się do terminowego regulowania należności za usługi.

9. Urządzenia Abonenckie - wszelkie urządzenia udostępniane Abonentowi na czas trwania Umowy, będące własnością Operatora.

10. Usługi - usługi świadczone na rzecz Abonenta przez Operatora.

11. Zablokowanie usługi – zablokowanie dostępu do zasobów Internetu.

12. Zawieszenie usługi – zablokowanie dostępu do zasobów Adam Świątkowski „PC SOS”.


§2 Umowa


Umowy zawierane są na czas nieokreślony, chyba że Strony postanowią inaczej.

W przypadkach, gdy czas trwania umowy jest określony, w razie wcześniejszego wypowiedzenia przez Abonenta umowy, Operator może obciążyć Abonenta kosztami wynikającymi z tego tytułu. Zakres kosztów jest określony w zawieranej umowie.

Umowa zawierana jest po okazaniu przez Abonenta oryginałów lub poświadczonych kserokopii dokumentów:

Osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej: odpis z właściwego przewidzianego prawem rejestru, REGON, NIP, tytuł prawny do lokalu lub nieruchomości, w których zainstalowane będą Urządzenia Abonenckie, stanowiący uprawnienie do władania lub dysponowania lokalem lub nieruchomością lub do ich zajmowania.

Osoby fizyczne: dowód osobisty, tytuł prawny do lokalu lub nieruchomości, w których zainstalowane będą Urządzenia Abonenckie, stanowiący uprawnienie do władania lub dysponowania lokalem lub nieruchomością lub do ich zajmowania. Operator zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych dokumentów i informacji. Operator zastrzega sobie prawo wykonania kserokopii dokumentów, o których mowa w ust. 2.


§3 Odmowa świadczenia Usług


Operator ma prawo odmówić zawarcia Umowy w szczególności, gdy:

- Proponowany przez Abonenta zakres lub sposób korzystania z sieci może niekorzystnie wpłynąć na obsługę pozostałych użytkowników Sieci Operatora.

- Brak jest możliwości technicznych realizacji Usługi.

- Abonent nie przedstawił wymaganych dokumentów.


§4 Rozwiązanie umowy


Każda ze stron może rozwiązać umowę zawartą na czas nieokreślony.


Operator może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

- Cofnięcia, ograniczenia lub wygaśnięcia zezwolenia przyznanego Operatorowi.

- Naruszenia istotnych postanowień Umowy przez Abonenta, a w szczególności:

nie uregulowania w terminie przez Abonenta należności za wykonane Usługi,

- Powtarzającego się naruszania przez Abonenta warunków korzystania z Usług Telekomunikacyjnych określonych w Umowie lub/i Regulaminie.

- Podłączania przez Abonenta do Sieci Operatora lub do urządzeń z nią współpracujących innych urządzeń nie posiadających wymaganych homologacji lub mogących spowodować zakłócenia w pracy tej Sieci.

- Stworzenia przez Abonenta zagrożenia dla interesów Operatora lub innych użytkowników Sieci Operatora.

- Wykorzystania przez Abonenta Usług świadczonych przez Operatora do celów niezgodnych z prawem.

- Wszczęcia wobec Abonenta postępowania likwidacyjnego, upadłościowego, egzekucyjnego albo innego postępowania naprawczego lub oddłużeniowego.

- Siły wyższej.

Abonent może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku powtarzającego się rażącego naruszenia istotnych postanowień Umowy przez Operatora, a w szczególności:

- Wystąpienia przerw w świadczeniu usług trwających dłużej niż 14 dni z przyczyn zawinionych przez Operatora.


§5 Obowiązki Abonenta


Abonent zobowiązany jest do:

- Korzystania z Urządzeń Abonenckich stosownie do postanowień Regulaminu i Umowy, zgodnie z ich przeznaczeniem, właściwościami, instrukcjami i zaleceniami Operatora.

- Zabezpieczenia Urządzeń Abonenckich przed dostępem osób nieuprawnionych.

- Prawidłowego zasilania energetycznego Urządzeń Abonenckich.

- Uzyskania pozytywnej oceny technicznej dokonanej przez Operatora, dla własnych urządzeń przed dołączeniem do Sieci Operatora.

- Nie udostępniania Urządzeń Abonenckich osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Operatora;

- Niezwłocznego zwrotu Urządzeń Abonenckich w stanie nie gorszym niż zużycie wynikające z prawidłowej eksploatacji po rozwiązaniu bądź wygaśnięciu Umowy. W przypadku Gdy sprzęt użyty do instalacji nie jest własnością klienta.

- Nie dokonywania samodzielnie napraw i modernizacji Urządzeń Abonenckich.

- Umożliwienia Operatorowi, w uzgodnionym terminie, sprawdzenia stanu technicznego Urządzeń Abonenckich w miejscu zainstalowania.


§6 Obowiązki Operatora


Operator zobowiązany jest do zainstalowania Urządzeń Abonenckich, uruchomienia Łącz Abonenckich oraz rozpoczęcia świadczenia za ich pomocą Usług określonych w Zamówieniu.


§7 Uruchomienie Usługi


Operator po wykonaniu instalacji Urządzeń Abonenckich wzywa Abonenta do ich przyjęcia poprzez podpisanie Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych zgodnie z zamówieniem złożonym przez Abonenta i uregulowania gotówką lub wcześniejszym przelewem opłat instalacyjnej i abonamentowych (do 14 dnia miesiąca opłaty za bieżący miesiąc, po 15 dniu miesiąca opłat za bieżący miesiąc i za kolejny miesiąc z góry).

Za dzień rozpoczęcia świadczenia usług uznaje się dzień podpisania umowy i z tym dniem następuje naliczanie należności za świadczenie usług.


§8 Urządzenia Abonenckie


Jeżeli operator udostępnia Abonentowi na czas trwania Umowy Urządzenia Abonenckie,

Abonent ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie Urządzeń Abonenckich chyba, że utrata lub uszkodzenie nastąpiło z winy Operatora.

Abonent ponosi wszelkie koszty naprawy Urządzeń Abonenckich chyba, że usterki powstały z winy Operatora.


§9 Cesja


Abonent nie ma prawa, bez uprzedniej pisemnej zgody Operatora, przenosić na rzecz osób trzecich jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy.

Abonent nie ma prawa, bez uprzedniej pisemnej zgody Operatora, umożliwiać osobom trzecim korzystanie z Usług. Abonent zobowiązuje się do usunięcia jakichkolwiek szkód po stronie Operatora, będących skutkiem umożliwienia przez Abonenta korzystania z Usług przez jakiekolwiek osoby trzecie bez upoważnienia Operatora.


§10 Cennik


Ceny i opłaty za świadczone Usługi określa Cennik Usług świadczonych przez Operatora, znajdujący się na stronie www.pcsos.com.pl

Operator zastrzega sobie prawo do zmiany cennika w każdym czasie, z wyłączeniem okresu trwania umowy na czas określony, co nie stanowi zmiany Umowy.

W przypadku zmiany cen Operator powiadomi Abonenta z wyprzedzeniem co najmniej jednego okresu rozliczeniowego, o zakresie zmian i terminie ich wprowadzenia.

W przypadku podwyższenia cen Abonent ma prawo, w terminie 14 dni od daty powiadomienia, wypowiedzieć Umowę. Wypowiedzenia dokonuje się poprzez złożenie pisemnego oświadczenia Operatorowi i przesłanie go listem poleconym. Nie rozwiązanie przez Abonenta umowy w wyżej przewidziany sposób poczytuje się za wyrażenie zgody na podwyższenie cen.


§11 Sposób płatności


Operator za świadczone Usługi wystawia Abonentowi faktury z 14 dniowym wyprzedzeniem.

Opłaty naliczane są z góry do 30 dnia miesiąca poprzedzającego okres, za który jest dokonywana opłata. Abonent zobowiązuje się do regulowania faktur w terminie w nich określonym.

W przypadku nie uregulowania przez Abonenta faktury w wyznaczonym terminie spowoduje zablokowanie dostępu do zasobów Internetu z dniem pierwszym okresu, za który nie została uregulowana faktura. Jeśli Abonent nie ureguluje zaległości w ciągu kolejnych 14 dni Operator odłączy Abonenta od zasobów sieci Adam Świątkowski „PC SOS” i Internetu.

Za dzień zapłaty uważa się dzień wpłynięcia należnej sumy na rachunek bankowy wskazany przez Operatora.

Abonent zobowiązuje się do zapłaty odsetek ustawowych za czas zwłoki w zapłacie należności.


§12 Odpowiedzialność Operatora


W przypadku przerwy w świadczeniu Usług przez Operatora wynikającej z winy Operatora, Operator zapłaci Abonentowi karę umowną poprzez obniżenie wysokości kolejnej opłaty abonamentowej.

Obniżenie wysokości opłaty abonamentowej dokonywane jest na następujących zasadach:

Obniżenie opłaty abonamentowej będzie liczone w wysokości 1/720 miesięcznej opłaty abonamentowej za każdy rozpoczętą godzinę przerwy spowodowanej awarią, powyżej 24 godzin.

Przy ustalaniu czasu trwania przerwy, jako początek przyjmuje się moment zarejestrowania przez Operatora zgłoszenia Abonenta o wystąpieniu przerwy, pod warunkiem stwierdzenia przerwy przez Operatora.

Za czas zakończenia przerwy przyjmuje się moment zarejestrowania zakończenia przerwy przez Operatora.

Operator nie dokonuje obniżenia opłaty abonamentowej, jeżeli przerwy w świadczeniu Usług wynikają z pomiarów testowych i eksploatacyjnych, uzgodnionych z Abonentem.

Zapłata kary umownej ustalonej w ust. 1 wyczerpuje w całości odpowiedzialność Operatora wobec Abonenta. Abonent nie może żądać odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej.§13 Wyłączenie odpowiedzialności Operatora


Operator nie odpowiada za dostęp osób nieuprawnionych do informacji przesyłanej w Sieci Operatora, gdy wynika on z winy Abonenta lub osoby trzeciej, za którą Operator nie ponosi odpowiedzialności lub z działania Siły wyższej.

Operator nie odpowiada za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie Usług w przypadku, gdy wynika to z działania Siły wyższej lub innych przyczyn niezależnych od Operatora, a w szczególności uszkodzeń lub awarii spowodowanych przez Abonenta lub osoby trzecie, za które Operator nie ponosi odpowiedzialności.


§14 Ograniczenie odpowiedzialności Operatora


Operator nie odpowiada za szkody będące skutkiem przerw w świadczeniu Usług z wyjątkiem sytuacji, gdy szkoda jest następstwem winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa po stronie Operatora.

W żadnym wypadku odpowiedzialność Operatora za niewykonanie lub nienależyte wykonanie postanowień niniejszej Umowy nie obejmuje utraconych korzyści przez Abonenta.

W przypadku, gdy do świadczenia Usług wykorzystano zasoby telekomunikacyjne innych operatorów, odpowiedzialność Operatora jest ograniczona do odpowiedzialności wynikającej z regulaminu świadczenia usług właściwych operatorów.


§15 Poufność informacji


Operator i Abonent zobowiązani są do zachowania poufności informacji o warunkach łączącej strony Umowy oraz danych identyfikacyjnych Abonenta, a wzajemnie udzielane informacje mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów wykonania łączącej Strony Umowy.

Wszelkie informacje, o których mowa w ust. 1, mogą być udzielane osobom trzecim tylko w przypadkach przewidzianych prawem.

Operator i Abonent zobowiązani są do wzajemnego zachowania poufności informacji oraz zbiorów danych, do których mieli dostęp poprzez Sieć Operatora w trakcie obowiązywania Umowy, jak również zobowiązani są do nie zbierania, przetwarzania i przechowywania oraz do nie udostępniania tych informacji i danych osobom trzecim bez zgody drugiej Strony. Obowiązek dochowania poufności obejmuje także pracowników i inne osoby, którym Strony powierzyły wykonanie zobowiązań lub za pomocą których zobowiązania wykonywały. Obowiązek ten wiąże Strony także po rozwiązaniu Umowy.

Operator nie ingeruje w treść przesyłanych lub otrzymywanych przez Abonenta informacji i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne naruszenie prawa wynikające z treści takich informacji.

Operator zastrzega sobie prawo do używania nazwy Abonenta w materiałach reklamowych i marketingowych, pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody Abonenta na takie użycie. Jednakże zgoda taka nie jest konieczna w przypadku umieszczenia nazwy Abonenta na listach referencyjnych Operatora.§16 Reklamacje


Reklamacje Abonenta mogą dotyczyć konkretnych uchybień w pracy Sieci Operatora lub świadczenia Usług lub/i wysokości naliczanych opłat przez Operatora i winny być składane niezwłocznie po zaistnieniu uchybień.

Uprawniony do złożenia reklamacji jest Abonent.

Reklamacje mogą być zgłaszane w terminie 30 dni od daty uchybienia, którego reklamacja dotyczy, przy czym reklamacja dotycząca niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi może dotyczyć uchybień zaistniałych nie dawniej niż 14 dni przed datą złożenia reklamacji.


§17 Tryb reklamacyjny


Reklamacje należy składać w formie pisemnej do Operatora. Adresy i numery telefonów do Operatora zawarte są w Umowie i/lub najświeższe informacje umieszczone są na naszej stronie internetowej www..pcsos.com.pl.

Reklamacja Abonenta powinna być rozpatrzona nie później niż w ciągu 30 dni od jej doręczenia Operatorowi. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Abonent zostaje poinformowany pisemnie.

Reklamacja musi zawierać pod rygorem jej odrzucenia: nazwę Abonenta, adres jego siedziby/miejsce zamieszkania, numer umowy i faktury, adres miejsca świadczenia usług, których reklamacja dotyczy, wysokość reklamowanej kwoty należności lub dokładne określenie niewykonanej lub nienależycie wykonanej usługi oraz okres, którego zdarzenie dotyczy, a także wszelkie dokumenty i posiadane dowody uzasadniające reklamację, podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Abonenta.

Reklamacja dotycząca wysokości należności nie zwalnia z obowiązku jej zapłaty, przy czym w przypadku uznania reklamacji wniesiona opłata zostanie zaliczona na poczet przyszłych należności Abonenta.


§18 Postanowienia końcowe


Abonent zobowiązany jest do poinformowania Operatora o wszelkich zmianach dotyczących statusu prawnego.

Wszelkie oświadczenia skierowane do Operatora winny być dokonywane w formie pisemnej.

Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie muszą być dokonywane w formie pisemnej, a o zmianach i ich zakresie Operator winien poinformować Abonenta pisemnie co najmniej 14 dni od daty wejścia w życie zmian w Regulaminie.

W przypadku zmian w Regulaminie niekorzystnych dla Abonenta, Abonent ma prawo w terminie 14 dni od daty powiadomienia, wypowiedzieć Umowę . Wypowiedzenia dokonuje się poprzez złożenie pisemnego oświadczenia Operatorowi i przesłanie go listem poleconym. Nie rozwiązanie przez Abonenta umowy w wyżej przewidziany sposób poczytuje się za wyrażenia zgody na zmiany Regulaminu.

Oświadczenia Operatora skierowane do Abonenta pod adres jego siedziby lub adres miejsca zamieszkania wskazany w umowie lub w zawiadomieniu o zmianie adresu, w przypadku ich nie odebrania, wywołują skutki prawne w dacie awiza.

W sprawach nie uregulowanych Regulaminem lub Umową Operatora z Abonentem, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o Łączności, Ustawy Prawo Telekomunikacyjne oraz przepisy wykonawcze wydane na ich podstawie.


§19 Wejście w życie


Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 01.07.2008 roku.