Regulamin sieci "PC SOS"

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmailRegulamin Sieci Komputerowej PC SOSNiniejszy Regulamin ?wiadczenia Us?ug zwany dalej Regulaminem okre?la zakres i warunki wykonywania us?ug przez Adam ?wi?tkowski PC SOS z siedzib? w Miejskiej D?browie 62, 26-903 G?owaczw zg?oszonym w Urz?dzie Regulacji Telekomunikacji i .........................................................


1 Definicje


U?yte w Regulaminie okre?lenia maj? nast?puj?ce znaczenie:


1. Sie? Komputerowa PC SOS- us?uga ?wiadczona przez :

Adam ?wi?tkowski PC SOS.

2. Abonament - uprawnienie do korzystania z us?ug sieci Operatora na podstawie umowy.

3. Abonent - us?ugobiorca (osoba fizyczna, osoba prawna, inny podmiot nie posiadaj?cy osobowo?ci prawnej), z ktrym podpisano umow?.

4. ??cze Telekomunikacyjne - zesp? ?rodkw technicznych umo?liwiaj?cych przesy?anie sygna?w w sieci telekomunikacyjnej, przeznaczony do realizacji okre?lonej Us?ugi Telekomunikacyjnej.

5. Operator Adam ?wi?tkowski PC SOS

6. Sie? Operatora - zbir zintegrowanych lub wsp?pracuj?cych ze sob? sieci telekomunikacyjnych administrowanych przez Operatora.

7. Si?a wy?sza - zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym niemo?liwe do przewidzenia i zapobie?enia, a w szczeglno?ci: dzia?anie si? przyrody, wojna, strajki, lokauty, awarie w dostawie energii, akty w?adzy pa?stwowej, samorz?dowej.

8. Umowa - umowa z Abonentem, na podstawie, ktrej Operator zobowi?zuje si? do ?wiadczenia us?ug na rzecz Abonenta, a Abonent zobowi?zuje si? do terminowego regulowania nale?no?ci za us?ugi.

9. Urz?dzenia Abonenckie - wszelkie urz?dzenia udost?pniane Abonentowi na czas trwania Umowy, b?d?ce w?asno?ci? Operatora.

10. Us?ugi - us?ugi ?wiadczone na rzecz Abonenta przez Operatora.

11. Zablokowanie us?ugi zablokowanie dost?pu do zasobw Internetu.

12. Zawieszenie us?ugi zablokowanie dost?pu do zasobw Adam ?wi?tkowski PC SOS.


2 Umowa


Umowy zawierane s? na czas nieokre?lony, chyba ?e Strony postanowi? inaczej.

W przypadkach, gdy czas trwania umowy jest okre?lony, w razie wcze?niejszego wypowiedzenia przez Abonenta umowy, Operator mo?e obci??y? Abonenta kosztami wynikaj?cymi z tego tytu?u. Zakres kosztw jest okre?lony w zawieranej umowie.

Umowa zawierana jest po okazaniu przez Abonenta orygina?w lub po?wiadczonych kserokopii dokumentw:

Osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadaj?ce osobowo?ci prawnej: odpis z w?a?ciwego przewidzianego prawem rejestru, REGON, NIP, tytu? prawny do lokalu lub nieruchomo?ci, w ktrych zainstalowane b?d? Urz?dzenia Abonenckie, stanowi?cy uprawnienie do w?adania lub dysponowania lokalem lub nieruchomo?ci? lub do ich zajmowania.

Osoby fizyczne: dowd osobisty, tytu? prawny do lokalu lub nieruchomo?ci, w ktrych zainstalowane b?d? Urz?dzenia Abonenckie, stanowi?cy uprawnienie do w?adania lub dysponowania lokalem lub nieruchomo?ci? lub do ich zajmowania. Operator zastrzega sobie prawo do ??dania dodatkowych dokumentw i informacji. Operator zastrzega sobie prawo wykonania kserokopii dokumentw, o ktrych mowa w ust. 2.


3 Odmowa ?wiadczenia Us?ug


Operator ma prawo odmwi? zawarcia Umowy w szczeglno?ci, gdy:

- Proponowany przez Abonenta zakres lub sposb korzystania z sieci mo?e niekorzystnie wp?yn?? na obs?ug? pozosta?ych u?ytkownikw Sieci Operatora.

- Brak jest mo?liwo?ci technicznych realizacji Us?ugi.

- Abonent nie przedstawi? wymaganych dokumentw.


4 Rozwi?zanie umowy


Ka?da ze stron mo?e rozwi?za? umow? zawart? na czas nieokre?lony.


Operator mo?e rozwi?za? Umow? ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

- Cofni?cia, ograniczenia lub wyga?ni?cia zezwolenia przyznanego Operatorowi.

- Naruszenia istotnych postanowie? Umowy przez Abonenta, a w szczeglno?ci:

nie uregulowania w terminie przez Abonenta nale?no?ci za wykonane Us?ugi,

- Powtarzaj?cego si? naruszania przez Abonenta warunkw korzystania z Us?ug Telekomunikacyjnych okre?lonych w Umowie lub/i Regulaminie.

- Pod??czania przez Abonenta do Sieci Operatora lub do urz?dze? z ni? wsp?pracuj?cych innych urz?dze? nie posiadaj?cych wymaganych homologacji lub mog?cych spowodowa? zak?cenia w pracy tej Sieci.

- Stworzenia przez Abonenta zagro?enia dla interesw Operatora lub innych u?ytkownikw Sieci Operatora.

- Wykorzystania przez Abonenta Us?ug ?wiadczonych przez Operatora do celw niezgodnych z prawem.

- Wszcz?cia wobec Abonenta post?powania likwidacyjnego, upad?o?ciowego, egzekucyjnego albo innego post?powania naprawczego lub odd?u?eniowego.

- Si?y wy?szej.

Abonent mo?e rozwi?za? umow? ze skutkiem natychmiastowym w przypadku powtarzaj?cego si? ra??cego naruszenia istotnych postanowie? Umowy przez Operatora, a w szczeglno?ci:

- Wyst?pienia przerw w ?wiadczeniu us?ug trwaj?cych d?u?ej ni? 14 dni z przyczyn zawinionych przez Operatora.


5 Obowi?zki Abonenta


Abonent zobowi?zany jest do:

- Korzystania z Urz?dze? Abonenckich stosownie do postanowie? Regulaminu i Umowy, zgodnie z ich przeznaczeniem, w?a?ciwo?ciami, instrukcjami i zaleceniami Operatora.

- Zabezpieczenia Urz?dze? Abonenckich przed dost?pem osb nieuprawnionych.

- Prawid?owego zasilania energetycznego Urz?dze? Abonenckich.

- Uzyskania pozytywnej oceny technicznej dokonanej przez Operatora, dla w?asnych urz?dze? przed do??czeniem do Sieci Operatora.

- Nie udost?pniania Urz?dze? Abonenckich osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Operatora;

- Niezw?ocznego zwrotu Urz?dze? Abonenckich w stanie nie gorszym ni? zu?ycie wynikaj?ce z prawid?owej eksploatacji po rozwi?zaniu b?d? wyga?ni?ciu Umowy. W przypadku Gdy sprz?t u?yty do instalacji nie jest w?asno?ci? klienta.

- Nie dokonywania samodzielnie napraw i modernizacji Urz?dze? Abonenckich.

- Umo?liwienia Operatorowi, w uzgodnionym terminie, sprawdzenia stanu technicznego Urz?dze? Abonenckich w miejscu zainstalowania.


6 Obowi?zki Operatora


Operator zobowi?zany jest do zainstalowania Urz?dze? Abonenckich, uruchomienia ??cz Abonenckich oraz rozpocz?cia ?wiadczenia za ich pomoc? Us?ug okre?lonych w Zamwieniu.


7 Uruchomienie Us?ugi


Operator po wykonaniu instalacji Urz?dze? Abonenckich wzywa Abonenta do ich przyj?cia poprzez podpisanie Umowy o ?wiadczenie Us?ug Telekomunikacyjnych zgodnie z zamwieniem z?o?onym przez Abonenta i uregulowania gotwk? lub wcze?niejszym przelewem op?at instalacyjnej i abonamentowych (do 14 dnia miesi?ca op?aty za bie??cy miesi?c, po 15 dniu miesi?ca op?at za bie??cy miesi?c i za kolejny miesi?c z gry).

Za dzie? rozpocz?cia ?wiadczenia us?ug uznaje si? dzie? podpisania umowy i z tym dniem nast?puje naliczanie nale?no?ci za ?wiadczenie us?ug.


8 Urz?dzenia Abonenckie


Je?eli operator udost?pnia Abonentowi na czas trwania Umowy Urz?dzenia Abonenckie,

Abonent ponosi odpowiedzialno?? za utrat? lub uszkodzenie Urz?dze? Abonenckich chyba, ?e utrata lub uszkodzenie nast?pi?o z winy Operatora.

Abonent ponosi wszelkie koszty naprawy Urz?dze? Abonenckich chyba, ?e usterki powsta?y z winy Operatora.


9 Cesja


Abonent nie ma prawa, bez uprzedniej pisemnej zgody Operatora, przenosi? na rzecz osb trzecich jakichkolwiek praw lub obowi?zkw wynikaj?cych z niniejszej Umowy.

Abonent nie ma prawa, bez uprzedniej pisemnej zgody Operatora, umo?liwia? osobom trzecim korzystanie z Us?ug. Abonent zobowi?zuje si? do usuni?cia jakichkolwiek szkd po stronie Operatora, b?d?cych skutkiem umo?liwienia przez Abonenta korzystania z Us?ug przez jakiekolwiek osoby trzecie bez upowa?nienia Operatora.


10 Cennik


Ceny i op?aty za ?wiadczone Us?ugi okre?la Cennik Us?ug ?wiadczonych przez Operatora, znajduj?cy si? na stronie www.pcsos.com.pl

Operator zastrzega sobie prawo do zmiany cennika w ka?dym czasie, z wy??czeniem okresu trwania umowy na czas okre?lony, co nie stanowi zmiany Umowy.

W przypadku zmiany cen Operator powiadomi Abonenta z wyprzedzeniem co najmniej jednego okresu rozliczeniowego, o zakresie zmian i terminie ich wprowadzenia.

W przypadku podwy?szenia cen Abonent ma prawo, w terminie 14 dni od daty powiadomienia, wypowiedzie? Umow?. Wypowiedzenia dokonuje si? poprzez z?o?enie pisemnego o?wiadczenia Operatorowi i przes?anie go listem poleconym. Nie rozwi?zanie przez Abonenta umowy w wy?ej przewidziany sposb poczytuje si? za wyra?enie zgody na podwy?szenie cen.


11 Sposb p?atno?ci


Operator za ?wiadczone Us?ugi wystawia Abonentowi faktury z 14 dniowym wyprzedzeniem.

Op?aty naliczane s? z gry do 30 dnia miesi?ca poprzedzaj?cego okres, za ktry jest dokonywana op?ata. Abonent zobowi?zuje si? do regulowania faktur w terminie w nich okre?lonym.

W przypadku nie uregulowania przez Abonenta faktury w wyznaczonym terminie spowoduje zablokowanie dost?pu do zasobw Internetu z dniem pierwszym okresu, za ktry nie zosta?a uregulowana faktura. Je?li Abonent nie ureguluje zaleg?o?ci w ci?gu kolejnych 14 dni Operator od??czy Abonenta od zasobw sieci Adam ?wi?tkowski PC SOS i Internetu.

Za dzie? zap?aty uwa?a si? dzie? wp?yni?cia nale?nej sumy na rachunek bankowy wskazany przez Operatora.

Abonent zobowi?zuje si? do zap?aty odsetek ustawowych za czas zw?oki w zap?acie nale?no?ci.


12 Odpowiedzialno?? Operatora


W przypadku przerwy w ?wiadczeniu Us?ug przez Operatora wynikaj?cej z winy Operatora, Operator zap?aci Abonentowi kar? umown? poprzez obni?enie wysoko?ci kolejnej op?aty abonamentowej.

Obni?enie wysoko?ci op?aty abonamentowej dokonywane jest na nast?puj?cych zasadach:

Obni?enie op?aty abonamentowej b?dzie liczone w wysoko?ci 1/720 miesi?cznej op?aty abonamentowej za ka?dy rozpocz?t? godzin? przerwy spowodowanej awari?, powy?ej 24 godzin.

Przy ustalaniu czasu trwania przerwy, jako pocz?tek przyjmuje si? moment zarejestrowania przez Operatora zg?oszenia Abonenta o wyst?pieniu przerwy, pod warunkiem stwierdzenia przerwy przez Operatora.

Za czas zako?czenia przerwy przyjmuje si? moment zarejestrowania zako?czenia przerwy przez Operatora.

Operator nie dokonuje obni?enia op?aty abonamentowej, je?eli przerwy w ?wiadczeniu Us?ug wynikaj? z pomiarw testowych i eksploatacyjnych, uzgodnionych z Abonentem.

Zap?ata kary umownej ustalonej w ust. 1 wyczerpuje w ca?o?ci odpowiedzialno?? Operatora wobec Abonenta. Abonent nie mo?e ??da? odszkodowania przenosz?cego wysoko?? zastrze?onej kary umownej.13 Wy??czenie odpowiedzialno?ci Operatora


Operator nie odpowiada za dost?p osb nieuprawnionych do informacji przesy?anej w Sieci Operatora, gdy wynika on z winy Abonenta lub osoby trzeciej, za ktr? Operator nie ponosi odpowiedzialno?ci lub z dzia?ania Si?y wy?szej.

Operator nie odpowiada za niewykonanie b?d? nienale?yte wykonanie Us?ug w przypadku, gdy wynika to z dzia?ania Si?y wy?szej lub innych przyczyn niezale?nych od Operatora, a w szczeglno?ci uszkodze? lub awarii spowodowanych przez Abonenta lub osoby trzecie, za ktre Operator nie ponosi odpowiedzialno?ci.


14 Ograniczenie odpowiedzialno?ci Operatora


Operator nie odpowiada za szkody b?d?ce skutkiem przerw w ?wiadczeniu Us?ug z wyj?tkiem sytuacji, gdy szkoda jest nast?pstwem winy umy?lnej lub ra??cego niedbalstwa po stronie Operatora.

W ?adnym wypadku odpowiedzialno?? Operatora za niewykonanie lub nienale?yte wykonanie postanowie? niniejszej Umowy nie obejmuje utraconych korzy?ci przez Abonenta.

W przypadku, gdy do ?wiadczenia Us?ug wykorzystano zasoby telekomunikacyjne innych operatorw, odpowiedzialno?? Operatora jest ograniczona do odpowiedzialno?ci wynikaj?cej z regulaminu ?wiadczenia us?ug w?a?ciwych operatorw.


15 Poufno?? informacji


Operator i Abonent zobowi?zani s? do zachowania poufno?ci informacji o warunkach ??cz?cej strony Umowy oraz danych identyfikacyjnych Abonenta, a wzajemnie udzielane informacje mog? by? wykorzystywane wy??cznie do celw wykonania ??cz?cej Strony Umowy.

Wszelkie informacje, o ktrych mowa w ust. 1, mog? by? udzielane osobom trzecim tylko w przypadkach przewidzianych prawem.

Operator i Abonent zobowi?zani s? do wzajemnego zachowania poufno?ci informacji oraz zbiorw danych, do ktrych mieli dost?p poprzez Sie? Operatora w trakcie obowi?zywania Umowy, jak rwnie? zobowi?zani s? do nie zbierania, przetwarzania i przechowywania oraz do nie udost?pniania tych informacji i danych osobom trzecim bez zgody drugiej Strony. Obowi?zek dochowania poufno?ci obejmuje tak?e pracownikw i inne osoby, ktrym Strony powierzy?y wykonanie zobowi?za? lub za pomoc? ktrych zobowi?zania wykonywa?y. Obowi?zek ten wi??e Strony tak?e po rozwi?zaniu Umowy.

Operator nie ingeruje w tre?? przesy?anych lub otrzymywanych przez Abonenta informacji i nie ponosi ?adnej odpowiedzialno?ci za ewentualne naruszenie prawa wynikaj?ce z tre?ci takich informacji.

Operator zastrzega sobie prawo do u?ywania nazwy Abonenta w materia?ach reklamowych i marketingowych, pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody Abonenta na takie u?ycie. Jednak?e zgoda taka nie jest konieczna w przypadku umieszczenia nazwy Abonenta na listach referencyjnych Operatora.16 Reklamacje


Reklamacje Abonenta mog? dotyczy? konkretnych uchybie? w pracy Sieci Operatora lub ?wiadczenia Us?ug lub/i wysoko?ci naliczanych op?at przez Operatora i winny by? sk?adane niezw?ocznie po zaistnieniu uchybie?.

Uprawniony do z?o?enia reklamacji jest Abonent.

Reklamacje mog? by? zg?aszane w terminie 30 dni od daty uchybienia, ktrego reklamacja dotyczy, przy czym reklamacja dotycz?ca niewykonania lub nienale?ytego wykonania Us?ugi mo?e dotyczy? uchybie? zaistnia?ych nie dawniej ni? 14 dni przed dat? z?o?enia reklamacji.


17 Tryb reklamacyjny


Reklamacje nale?y sk?ada? w formie pisemnej do Operatora. Adresy i numery telefonw do Operatora zawarte s? w Umowie i/lub naj?wie?sze informacje umieszczone s? na naszej stronie internetowej www..pcsos.com.pl.

Reklamacja Abonenta powinna by? rozpatrzona nie p?niej ni? w ci?gu 30 dni od jej dor?czenia Operatorowi. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Abonent zostaje poinformowany pisemnie.

Reklamacja musi zawiera? pod rygorem jej odrzucenia: nazw? Abonenta, adres jego siedziby/miejsce zamieszkania, numer umowy i faktury, adres miejsca ?wiadczenia us?ug, ktrych reklamacja dotyczy, wysoko?? reklamowanej kwoty nale?no?ci lub dok?adne okre?lenie niewykonanej lub nienale?ycie wykonanej us?ugi oraz okres, ktrego zdarzenie dotyczy, a tak?e wszelkie dokumenty i posiadane dowody uzasadniaj?ce reklamacj?, podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Abonenta.

Reklamacja dotycz?ca wysoko?ci nale?no?ci nie zwalnia z obowi?zku jej zap?aty, przy czym w przypadku uznania reklamacji wniesiona op?ata zostanie zaliczona na poczet przysz?ych nale?no?ci Abonenta.


18 Postanowienia ko?cowe


Abonent zobowi?zany jest do poinformowania Operatora o wszelkich zmianach dotycz?cych statusu prawnego.

Wszelkie o?wiadczenia skierowane do Operatora winny by? dokonywane w formie pisemnej.

Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie musz? by? dokonywane w formie pisemnej, a o zmianach i ich zakresie Operator winien poinformowa? Abonenta pisemnie co najmniej 14 dni od daty wej?cia w ?ycie zmian w Regulaminie.

W przypadku zmian w Regulaminie niekorzystnych dla Abonenta, Abonent ma prawo w terminie 14 dni od daty powiadomienia, wypowiedzie? Umow? . Wypowiedzenia dokonuje si? poprzez z?o?enie pisemnego o?wiadczenia Operatorowi i przes?anie go listem poleconym. Nie rozwi?zanie przez Abonenta umowy w wy?ej przewidziany sposb poczytuje si? za wyra?enia zgody na zmiany Regulaminu.

O?wiadczenia Operatora skierowane do Abonenta pod adres jego siedziby lub adres miejsca zamieszkania wskazany w umowie lub w zawiadomieniu o zmianie adresu, w przypadku ich nie odebrania, wywo?uj? skutki prawne w dacie awiza.

W sprawach nie uregulowanych Regulaminem lub Umow? Operatora z Abonentem, stosuje si? przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o ??czno?ci, Ustawy Prawo Telekomunikacyjne oraz przepisy wykonawcze wydane na ich podstawie.


19 Wej?cie w ?ycie


Regulamin niniejszy wchodzi w ?ycie z dniem 01.07.2008 roku.